Novinky

Pražský okruh

Začala příprava území

1. 12. 2023

Po dokončení nezbytných průzkumů včetně dendrologického, které jsou součástí přípravných prací na území dostavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice (úsek 511), zahájilo ŘSD ČR kácení mimo-lesních dřevin. 

Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu. Převážná část se týká zejména křovin a mladších náletových porostů. Náhradní výsadba bude probíhat podle zákona - pokácené stromy budou nahrazeny ve stejném či větším počtu. ŘSD ČR zároveň vybírá zhotovitele záchranného archeologického průzkumu a potřebných zemních prací, které by měly začít příští rok neprodleně po výběru zhotovitelů. Vydání stavebního povolení pro dostavbu tohoto úseku Pražského okruhu je předpokládáno v průběhu příštího roku. Zprovoznění se plánuje na rok 2027. 
„Zahájení kácení mimo-lesních dřevin je dalším dílčím krokem přípravy dostavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice. Pracujeme na tom, abychom v závěru příštího roku mohli zahájit samotnou stavbu,“ popisuje generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl. „Ještě letos zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby, abychom jej mohli mít vysoutěženého na konci roku 2024. Ze zkušeností víme, že u takto velké a náročné stavby bude výběrové řízení na zhotovitele dlouhé a nebude jednoduché. Chceme být připraveni, protože v tuto chvíli neexistuje v republice důležitější komunikace než úsek 511,“ doplňuje Radek Mátl. 

Převážná část kácení se týká především křovin – 60.000m2. Stromů větších než 50 cm ve výčetní tloušťce kmene bude pokáceno přibližně 200. Z celkových 3.800 stromů určených ke kácení je více než 75% do průměru kmene 30 cm. „Jedná se především o mladší, náletové porosty, případně doprovodnou vegetaci komunikací a vodních toků,“ popisuje Lukáš Gabriel, jednatel společnosti Gabriel, které bude kácení realizovat. „Většina vytěženého dřeva bude po kácení a třídění štěpkována, protože se jedná o menší stromy. Materiál následně odkoupíme dle platné směrnice k dalšímu využití. Totéž se bude týkat i vytěžené dřevní hmoty,“ doplňuje Lukáš Gabriel. 

„Abychom minimalizovali negativní vliv na přírodu, bude kácení mimo-lesních dřevin probíhat kontinuálně mimo vegetační období a období hnízdění ptactva a to v závislosti na výkupech pozemků. Vykoupeno máme přes 85 %. Již nyní ale víme, že minimálně v 11 případech LV (list vlastnictví) ze zbývajících 15 % chybějících pozemků jsme byli nuceni přikročit k zahájení řízení o vyvlastnění,“ upřesňuje Radek Mátl. 

„Náhradní výsadba bude realizována podle zákona. Pokácené stromy budou nahrazeny ve stejném čí větším počtu. Nejprve na pozemcích ŘSD ČR. Následně po dohodě se zástupci dotčených městských částí, města Říčany a dotčených obcí na jimi určených pozemcích,“ uzavírá Radek Mátl. 
„V případech, kdy je vysázených stromů v rámci výsadeb více, než těch pokácených, jedná se správný přístup k obnově mimo-lesní zeleně,“ komentuje připravované kroky ŘSD ČR expert na péči o životní prostředí a ochranu přírody Jiří Francek ze společnosti NaturaServis. „Česká krajina potřebuje výsadeb mimo-lesní zeleně hodně, aby se uzdravila. Aktivně se tomu se věnujeme například v rámci programu Sázíme budoucnost v Nadaci Partnerství,“ doplňuje Jiří Francek. 

Mezi kompenzační opatření, která jsou realizovaná dle plánů projednaných s orgány ochrany přírody (v tomto případě s odborem ochrany prostředí MHMP), patří trvalé bariéry, zídky pro plazy, desítky sýkorníků či poštolníků, podložky pro vlaštovky, jiřičky, budky pro sovu pálenou či nory pro ledňáčky a v neposlední řadě i odstranění komunálního odpadu. Kaskády tůní či tůně byly vybudovány v údolí Pitkovického potoka, u Lipan, v nivě u Říčanského potoka. Mezi další patří revitalizace vodoteče v oblasti Lítožnice nebo nivy Počernického rybníka. Rokytka zde byla vrácena do přirozeného meandrovitého koryta, které bylo doplněno o sadu tůní nezbytných pro přirozený rozvoj fauny i flóry v této oblasti.

 „Výstavba liniových staveb zásadním způsobem ovlivňuje život místní flory a fauny a vodní režim v krajině. Je proto morální, ale také zákonem danou povinností, chránit zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a přírodu obecně. Proto byla například v rámci dostavby Pražského okruhu v úseku D0 Běchovice – D1 již nyní před zahájením stavby realizována řada kompenzačních opatření, která pomohou zmírnit ztrátu původních biotopů vytvořením nových. Například vybudováním nových tůní, revitalizací drobných vodních toků nebo obnovením mokřadů můžeme vrátit přírodě to, co nenávratně zaniká v důsledku výstavby,” uzavírá Jiří Francek.